درگاه خدمات الکترونیک دفاتر ICT روستایی کشور در یک نگاه

یکی از تکالیف دولت ایجاد و راه اندازی ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی با کمک بخش خصوصی تا پایان برنامه چهارم توسعه بود که خوشبختانه این امر محقق گشته و طی برنامه پنجم توسعه دفاتر ICT روستایی استان های مختلف با برگزاری مجمع و حضور نماینده اداره کار در مجمع های استانی انجمن های استانی دفاتر ICT روستایی کشور تاسیس شد و در پایان برنامه پنجم توسعه کانون دفاتر ICT روستایی کشور با حضور انجمن های کارفرمایی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ با حضور نماینده وزارت کارت ، تعاون و رفاه اجتماعی تاسیس گردید.امروز، کانون دفاتر ICT روستایی کشور یکی از بزرگ‌ترین تشکل های صنفی بخش خصوصی با گسترده ترین شبکه در سطح کشور است؛ که بعد گرفتن مجوز خود از وزارتخانه نسبت به راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک با توچه به وظایف خود در اساسانامه اقدام نمود.پیرو ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه سالیانه می بایست تعداد ۲ هزار دفتر ICT روستایی به شبکه فعلی دفاتر ICT روستایی اضافه گردد که کانون دفاتر ICT روستایی کشور در صدد است در راستای اهداف و سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاتر ICT روستایی را ساماندهی و در نتیجه بستر ارایه خدمات به روستاییان فراهم نماید


 اهم فعالیت ها و اهداف کانون:

 

  • پیگیری مشکلات دفاتر در حوزه امنیت شغلی و رفاه شغلی

  • پیگیری جهت احصاء خدمات جدید  از جمله انواع خدمات دولتی – خصوصی و فروشگاهی به دفاتر ICT روستایی کشور

  • پیگیری جهت رفع مشکلات فعلی در حوزه دستگاه های خدمت دهندهتاریخچه دفاتر ICT روستایی

[timeline-express]