دارندگان مجوز ICT روستایی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 3 دفتر ICT روستایی وجود دارد
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز
ژالهسلیمانیاصفهانفریدنننادگان
موسینصریآذربایجان شرقیملکانآقمنار
جواداحمدی پورهرمزگانرودانقلعه کمیز
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز